dinsdag 16 september 2014

Opmerkingen over troonrede

Den Haag

Zoals elk jaar, de derde dinsdag in september, is er weer een troonrede voorgelezen.
Enkele punten uitgelicht, voorzien van commentaar.

"Koning Willem-Alexander krijgt volgend jaar een uitkering van 823.000 euro. Dat is 6000 euro meer dan dit jaar. Dat blijkt uit de begroting van 'De Koning', die is opgenomen in de miljoenennota.
Ook de uitkering van koningin Máxima stijgt licht, met 2000 euro naar 326.000 euro. Het is geen structurele verhoging. De hogere uitkering houdt onder meer verband met de stijging van de lonen en prijzen in Nederland."
6000 meer uitkering?
En dit terwijl bijstandstrekkers uitgemolken worden? Ze pakken bijstandstrekkers elke cent af, die ze maar kunnen!
Lonen stijgen? Nooit iets van gemerkt!
Rutte, waar blijft onze €1000????
Ook de eenmalige uitkering van €100, voor de sociale minima is ook nog niet uitbetaald!

"Het overheidstekort daalt in 2015 naar verwachting tot 2,2 procent van het bruto binnenlands product. Daarom zijn geen nieuwe bezuinigingen nodig en hoeft voor ongeveer een miljard euro aan eerder voorgenomen lastenverzwaringen voor burgers niet te worden doorgevoerd."
Overheidstekort daalt? Gaan we stoppen met betalen voor o.a. Griekenland?
Geen nieuwe bezuinigingen? Zal mij benieuwen hoeveel er nu weer bezuinigt moet worden, en waarop?

"In eigen land werkt de regering aan structureel herstel en groei van de economie en werkgelegenheid. Daarvoor zijn nodig: gezonde overheidsfinanciën, een evenwichtige inkomensverdeling, een houdbaar stelsel van sociale en oudedagsvoorzieningen, een goed functionerende arbeidsmarkt en woningmarkt, een toekomstgericht onderwijsstelsel en betaalbare en toegankelijke zorg."
Groei werkgelegenheid? Lasten op arbeid omlaag, zodat iedereen er op vooruit gaat.
De werkloosheid blijft stijgen.
Betaalbare zorg? Bijna niemand, behalve de elite, kan het meer betalen!
Iedereen er op vooruit? Welke tegenmaatregelen zullen ze daarop nemen?

"Toegang tot goede zorg is voor veel Nederlanders het bewijs van de kwaliteit van de samenleving. Nederland heeft een van de beste en meest toegankelijke zorgstelsels ter wereld."
Beste en meest toegankelijke zorg, ter wereld?
Ook de duurste!

"Goede zorg is een onmisbare basisvoorziening. Feit is dat de kosten van onze zorg harder groeien dan onze economie. Daarom zijn met alle partijen uit de zorg afspraken gemaakt over vergroting van het kostenbewustzijn, tegengaan van verspilling en de aanpak van fraude. Zo worden besparingen bereikt met behoud van kwaliteit. De kostenontwikkeling valt dit jaar voor het eerst sinds vele jaren mee ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen."
Kostenontwikkeling valt mee? Dus de premie kan omlaag?

"Overheden en bedrijven spannen zich in 2015 in om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere baan aan de slag te krijgen."

Als ze te beperkt zijn, dat ze dit niet volhouden? Zeker niet aan gedacht?

"Nederland is een exportland en veel buitenlandse bedrijven zijn hier gevestigd."
Als brievenbusfirma! Inkomsten aan belasting: €0,00!

" Eerlijk werk in Europa vraagt om gelijk loon voor gelijk werk binnen iedere lidstaat."
In Duitsland zijn de lonen hoger, en in Polen lager dan in Nederland. Met welk land zullen de lonen gelijk worden getrokken?

Hieronder vindt u de complete tekst.

Leden van de Staten-Generaal,

In de zomer van 2014 bleek andermaal dat vrijheid en veiligheid kwetsbaar zijn - ook in ons deel van de wereld, ook in Nederland. Op 17 juli trof een verschrikkelijk lot de 298 inzittenden van vlucht MH17, onder wie 196 landgenoten. Daardoor wordt de feestelijke traditie van Prinsjesdag dit jaar omgeven door een rouwrand van verdriet. De vliegramp boven Oekraïens grondgebied heeft velen direct geraakt, ook in uw verenigde vergadering, en ons allen diep geschokt. In heel het land waren mensen zichtbaar één, in stilte en rouw. Die betrokkenheid en saamhorigheid bieden troost aan iedereen die een groot persoonlijk verlies moet verwerken.

De ramp met MH17 en de situatie in Oekraïne en het Midden-Oosten maken duidelijk hoe in de wereld van vandaag alles met alles samenhangt. Wij leven in een open en internationaal georiënteerd land dat door persoonlijke, economische, politieke en culturele banden actief deel uitmaakt van de wereldgemeenschap. Dat brengt ons veel goeds, maar het gaat ook gepaard met reële risico's en kwetsbaarheden. Conflicten die zich duizenden kilometers ver weg afspelen, roepen in ons land emoties en reacties op. Dat is niet nieuw, maar in een tijd waarin iedereen de wereld via de smartphone in zijn hand heeft, is de maatschappelijke impact groter en sneller merkbaar.

De situatie in Noord-Irak, Syrië en Gaza leidt in ons land tot spanningen en tot gevoelens van onmacht en onveiligheid. De haat die elders in de wereld mensen in het verderf stort, mag niet overslaan naar onze straten. Ook in economisch opzicht hebben geopolitieke ontwikkelingen direct hun weerslag op onze samenleving. Een recent voorbeeld zijn de negatieve gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven van de wederzijdse economische sancties van de Europese Unie en Rusland. De veerkracht van de samenleving en de economie wordt door dit alles op de proef gesteld. Om daar tegenwicht aan te bieden, zijn een vaste koers en duidelijke keuzes nodig. De regering is dankbaar dat hiervoor politiek en maatschappelijk draagvlak bestaat, en zij blijft daaraan werken.

De regering staat pal voor de grondrechten en vrijheden van mensen en grijpt in als grenzen worden overschreden. Haat zaaien, dreigen met geweld of discriminatie van bevolkingsgroepen zal onder geen enkele omstandigheid worden getolereerd. Iedere inwoner van ons land moet zich veilig en beschermd weten. Iedere inwoner van ons land moet zich vrij voelen om uit te komen voor zijn of haar geloof, geaardheid en levensovertuiging. Het tegengaan van extremisme en intolerantie is een kerntaak van de overheid. Veel kracht komt uit de samenleving zelf. Ouders, scholen, sportclubs en andere partijen zijn nodig om radicalisering te voorkomen. Nederland is op dit vlak weerbaar, bouwend op een lange traditie van vrijheid en saamhorigheid.

Bescherming van de Nederlandse rechtsstaat is niet alleen een binnenlandse aangelegenheid. Een actief buitenlands beleid, gericht op vrede en veiligheid in landen en regio's waar deze in het gedrang zijn, is relevant en in ons belang. Die verantwoordelijkheid kunnen we alleen waarmaken in nauwe samenwerking met onze internationale partners in de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties. Nederland is zich van oudsher zeer van die opdracht bewust. Niet voor niets staat bevordering van de internationale rechtsorde in onze Grondwet. Aan die opdracht wordt vorm en inhoud gegeven door mensen en middelen beschikbaar te stellen voor missies zoals die in Mali en de antipiraterijmissie voor de Afrikaanse kust. Alle uitgezonden Nederlandse militairen verdienen groot respect.

Met het oog op de toenemende spanningen in de wereld en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien, verhoogt de regering de defensie-uitgaven. Het budget groeit structureel met 100 miljoen extra per jaar. Dit is een trendbreuk met het verleden. Ook stelt de regering eenmalig extra geld beschikbaar voor internationale noodhulp en de opvang van vluchtelingen in de regio. Zo geeft Nederland steun aan de grote groep ontheemden die van huis en haard worden verdreven om wie ze zijn of om wat ze geloven. Nieuwe dreigingen zoals de uitbraak van het ebolavirus in West-Afrika vragen een internationale aanpak en noodhulp ter plaatse, om verdere verspreiding tegen te gaan.

In eigen land werkt de regering aan structureel herstel en groei van de economie en werkgelegenheid. Daarvoor zijn nodig: gezonde overheidsfinanciën, een evenwichtige inkomensverdeling, een houdbaar stelsel van sociale en oudedagsvoorzieningen, een goed functionerende arbeidsmarkt en woningmarkt, een toekomstgericht onderwijsstelsel en betaalbare en toegankelijke zorg. Het oog van de regering is daarbij ook gericht op samenwerking met de Caribische delen van het Koninkrijk, om daar eveneens een duurzame ontwikkeling van de samenleving te bevorderen.

Toegang tot goede zorg is voor veel Nederlanders het bewijs van de kwaliteit van de samenleving. Nederland heeft een van de beste en meest toegankelijke zorgstelsels ter wereld. Het is in het belang van alle mensen in ons land dat dit zo blijft. Goede zorg is een onmisbare basisvoorziening. Feit is dat de kosten van onze zorg harder groeien dan onze economie. Daarom zijn met alle partijen uit de zorg afspraken gemaakt over vergroting van het kostenbewustzijn, tegengaan van verspilling en de aanpak van fraude. Zo worden besparingen bereikt met behoud van kwaliteit. De kostenontwikkeling valt dit jaar voor het eerst sinds vele jaren mee ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen. Die gingen uit van een stijging met 16 miljard euro tussen 2013 en 2017. Door het ingezette beleid zal de stijging per saldo uitkomen op 6 miljard euro.

Per 1 januari 2015 gaan taken in de thuiszorg en de jeugdzorg en voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking over naar gemeenten. Door dit dicht bij mensen te organiseren, wordt bureaucratie aangepakt en kan beter rekening worden gehouden met specifieke behoeftes en voorkeuren. Het doel is een flexibel stelsel van goede en toegankelijke voorzieningen dat aansluit bij de behoeftes en keuzevrijheid van het individu. Ook zo versterken we de veerkracht van Nederland.

Overheden en bedrijven spannen zich in 2015 in om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere baan aan de slag te krijgen. Voorzieningen in de thuiszorg en de jeugdzorg blijven beschikbaar, maar mensen krijgen wel te maken met andere voorwaarden en aanpassingen in de dienstverlening. Dat vraagt veel van hen en kan tot onzekerheid leiden. Juist daarom is alles erop gericht deze veranderingen de komende jaren in goede banen te leiden. Door het verstrekken van een toelage voor huishoudelijke hulp houden veel medewerkers hun baan en blijven zij het vertrouwde gezicht voor hun cliënten. In het besef dat bij een operatie van deze omvang niet alles foutloos kan verlopen, zet de regering zich intensief in om invoeringsproblemen tot een minimum te beperken, samen met de gemeenten en samen met de mensen en organisaties die voorzieningen verzorgen en ontvangen. Daarvoor is in 2015 400 miljoen euro extra beschikbaar. De energie en daadkracht waarmee aan deze grote veranderingen wordt gewerkt, verdienen waardering en boezemen vertrouwen in.

De Nederlandse economie toont zich veerkrachtig. Het is hoopgevend dat, na een aantal jaren van krimp en stijgende werkloosheid, ons land voorzichtig weer de weg omhoog vindt. Het overheidstekort daalt in 2015 naar verwachting tot 2,2 procent van het bruto binnenlands product. Daarom zijn geen nieuwe bezuinigingen nodig en hoeft voor ongeveer een miljard euro aan eerder voorgenomen lastenverzwaringen voor burgers niet te worden doorgevoerd.

In 2015 wordt de loonbijstelling in de publieke sector volledig uitgekeerd. Na een nullijn van jaren kunnen de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt.

In vergelijking met veel andere landen blijft de economische uitgangspositie van ons land sterk. Met een blik op mondiaal toonaangevende topsectoren als landbouw en voedsel, logistiek, de creatieve industrie en water is er zeker reden tot optimisme. Tegelijkertijd is het economisch herstel in ons land broos en afhankelijk van economische ontwikkelingen in de rest van de wereld, vooral in belangrijke partnerlanden in de Europese Unie.

Het grootste zorgpunt van de regering is en blijft de hoge werkloosheid, die veel mensen en hun families direct treft. Daar ligt voor de regering de allerhoogste prioriteit. Mensen die hun baan verliezen of dreigen te verliezen, krijgen zoveel mogelijk middelen aangereikt om aan de slag te blijven of een nieuwe baan te vinden.

De overheid blijft zich, samen met de onderwijssector, vakbeweging en bedrijven, inspannen voor scholing en begeleiding van werk naar werk, en voor meer leer-werktrajecten specifiek voor jongeren. Een extra maatregel die op korte termijn effect kan hebben, is verruiming van de mogelijkheden om tijdelijk te werken of een kansrijke technische opleiding te volgen met behoud van een WW-uitkering. Deze zogeheten brug-WW verkleint de risico's voor werkgevers bij het in dienst nemen van medewerkers en verhoogt de kans op werk voor hen die al langere tijd thuiszitten. Verder wordt het recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag met drie maanden verlengd tot een half jaar. Daardoor kunnen mensen zich voor een langere periode volledig richten op het vinden van een nieuwe baan. Het lage btw-tarief voor de bouw wordt verlengd tot 1 juli 2015, als impuls voor de werkgelegenheid in de bouw.

Het stimuleren en benutten van jong talent is cruciaal voor toekomstige economische groei. De afgelopen jaren heeft de regering forse stappen gezet om de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijspersoneel te verhogen en de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot komt op termijn 1 miljard euro vrij voor beter hoger onderwijs. Dit geld wordt onder andere ingezet voor meer contacturen, intensievere begeleiding van studenten en het bevorderen van excellentie. De ov-kaart blijft bestaan en komt beschikbaar voor alle mbo'ers. In aansluiting op gemaakte afspraken met de onderwijssectoren investeert de regering daarnaast extra in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarbij staat werken aan vakmanschap centraal, met veel aandacht voor de leraar zelf, maar bijvoorbeeld ook door een eigentijds meester-gezelsysteem in het mbo te ontwikkelen.

Om de innovatiekracht van ons land te versterken, stelt de regering een 'toekomstfonds' in voor kredietverlening aan innovatieve mkb'ers. De rendementen van het fonds komen beschikbaar voor uitgaven aan fundamenteel en toegepast onderzoek. Deltatechnologie is een van de innovatieve sectoren waarin ons land internationaal koploper is. De fysieke bescherming van ons land tegen het water kent een lange traditie. Het Deltaplan dat tegelijk met de begroting van 2015 wordt gepresenteerd, maakt ons land veiliger en geeft de Nederlandse watersector een stevige impuls.

De aanpak van onnodige regels die ondernemers en particulieren in de weg zitten, blijft een belangrijke doelstelling van het regeringsbeleid. In het nieuwe parlementaire jaar wordt besloten over de Omgevingswet, die procedures rond de bouw van woningen, kantoren en infrastructuur sterk vereenvoudigt en versnelt.

Voor de langere termijn werkt de regering aan een herziening van het belastingstelsel. De doelstelling is tweeledig: een forse vereenvoudiging en het stimuleren van werkgelegenheid. Dat laatste kan door de lasten op arbeid te verlagen. De inzet van de regering is dat hierdoor de baankans van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt groeit en dat iedereen die werk vindt er ook echt op vooruit gaat. Voor kleine ondernemers wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen.

Nederland is een exportland en veel buitenlandse bedrijven zijn hier gevestigd. Binnenlandse groei en banen ontstaan voor een groot deel in het buitenland. De regering wil daarom het beleid gericht op een aantrekkelijk investeringsklimaat en actieve ondersteuning van het exporterende bedrijfsleven versterken. De ambitieuze agenda met handelsmissies wordt met kracht doorgezet. Exportkredieten worden meer gericht op opkomende economieën en bedrijven krijgen makkelijker toegang tot deze kredieten.

In Europees verband blijft de regering zich inzetten voor versterking van de interne markt en voor begrotingsdiscipline en structuurversterkende maatregelen binnen de lidstaten. Dit zijn basisvoorwaarden voor een sterke Europese economie. Kansen op economische groei liggen onder meer op het terrein van de digitale markt, de energiemarkt en de lopende onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden met de Verenigde Staten en andere landen.

Europese samenwerking moet gericht zijn op die terreinen waar gezamenlijk optreden echt waarde toevoegt. Dat is ook de kern van de strategische agenda voor de komende vijf jaar, die als uitgangspunt dient voor het werkprogramma voor de nieuwe Europese Commissie. Daarin zijn belangrijke grensoverschrijdende thema's opgenomen als de interne markt, het energie- en klimaatbeleid en de aanpak van de georganiseerde misdaad, inclusief cybercrime. Eerlijk werk in Europa vraagt om gelijk loon voor gelijk werk binnen iedere lidstaat. De regering maakt zich daar hard voor en zal de strijd tegen schijnconstructies opvoeren.

Leden van de Staten-Generaal, Dit jaar vieren we tweehonderd jaar Prinsjesdag. Ons land heeft zich in die twee eeuwen steeds veerkrachtig en saamhorig getoond als omstandigheden daarom vroegen - ook deze zomer weer. De regering blijft vastberaden werken aan een vitale en weerbare samenleving, economisch herstel en groei van de werkgelegenheid. De ingezette hervormingen leggen een fundament onder de toekomst van ons land. Het werken aan deze opdracht vindt plaats in een turbulente en onzekere internationale omgeving en in het besef dat vrijheid, veiligheid en welvaart nauw met elkaar verbonden zijn. Ook uw werk zal daar in het nieuwe parlementaire jaar door worden getekend. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

dinsdag 2 september 2014

Mark en Robin, het verschil

Het verschil tussen Mark, en zijn broer Robin Hood.
We zullen hier even de verschillen opnoemen, tussen Mark, en Robin.
Mark: Steelt bij de zieken, bejaarden, gehandicapten, en werklozen, om het onder de rijken te verdelen.
Robin: Steelt bij rijken, om het onder de armen te verdelen.
Mark: Verdiend ongeveer €200.000 per jaar.
Robin: Deed het voor volk en vaderland, voor niets.
Mark: Eeuwige vrijgezel, alhoewel veel vrouwen voor hem vallen, want een grotere lul kunnen ze niet krijgen. Ook schijnt het dat hij veel sexuele relaties te hebben, met mannen, (waarom is zijn grootste tegenstander (medewerker) gaan scheiden) en kinderen.
Robin: Schijnt een relatie te hebben gehad, of getrouwd te zijn, met Marianne.
Mark: Leugenaar. Denk hierbij maar eens aan zijn uitspraak: De onderste steen komt boven, terwijl hij het in de doofpot stopt.
Robin: Maakt waar wat hij zegt.
Mark: veel politieke, elite en koninklijke vrienden. Veel vijanden onder het volk, als VOLKSvertegenwoordiger.
Robin: Staatsvijand nummer één, veel vrienden onder het volk.
Mark: Aangesteld door de elite (Bilderberg), ondanks dat hij zogenaamd de meeste stemmen zou hebben gekregen. Robin: Zelfs als hij geen stem had gekregen, zou hij in de regering kunnen zitten.

zaterdag 9 augustus 2014

De dictatuur van een deurwaarder

Een dagelijkse praktijkvoorbeeld:

NOTE: Vanwege privacyredenen worden deurwaarder X genoemd, en betrokkene persoon Kees.
Genoemde bedragen zijn wettelijk vastgelegd, per 4 weken.
Op een specificatie van de bijstand, staan de inkomsten vermeld.
Inkomsten worden door bijstand in mindering gebracht, op de uitkering.

Kees zit in de bijstand, heeft gezamenlijk met zijn broer één huishouden. Beiden werkloos, dus ze moeten het doen, met een gezinsuitkering van €1354,54. Nu Kees weer aan het werk gaat, komt X om de hoek kijken, en gaat loonbeslag leggen. X zegt, je bent alleenstaande (niet getrouwd, niet samenwonend), dus we stellen de beslagvrije voet op €790,60. Hierop neemt Kees contact op met X, om beslagvrije voet bij te stellen, naar een meerpersoons huishouden (€1129,44). Kees heeft hiervoor meerdere malen bewijs (uittreksel van GBA, zoals te vinden op www.mijnoverheid.nl, en een specificatie, van de bijstand voor gezinsuitkering) voor aangeleverd. Desondanks wil X het beslagvrije voet niet aanpassen. Dit komt er dus op neer, dat Kees €563,94 mee moet brengen, om te mogen werken, want zijn loon is hoger, dan de uitkering, waardoor de uitkeringsinstantie verder niets aan hoeft te vullen, tot bijstandsnorm.
Indien Kees minder dan de bijstandsnorm zou verdienen, zou de uitkeringsinstantie het wel aanvullen, tot de norm.
De uitkeringsinstantie vult het geld waar beslag op gelegd is, NIET aan. Zij betalen de schulden van Kees immers niet.

Voorbeeld, zonder beslag:

Uitkering €1354,54
Inkomsten* € 200,00
-------------
Aangevuld €1154,54

Uitkering €1354,54
Inkomsten* €1500,00
-------------
Aanvulling €0,00

Voorbeeld, met wettelijk beslag, op uitkering:

Uitkering €1354,54
Inkomsten €0,00
Beslagvrije voet €1129,44
------------- Aanvulling €1129,44

Uitkering €1354,54
: Inkomsten* € 200,00
Beslagvrije voet €1129,44
-------------
Aanvulling €929,44

Uitkering €1354,54
Inkomsten* €1500,00
Beslagvrije voet €1129,44
--------------
Aanvulling €0,00
Kost Kees dus €225,10, als hij gaat werken, ten opzichte van uitkering.

In het geval van Kees:

Uitkering €1354,54
Inkomsten* €1500,00
Beslagvrije voet € 790,60
------------
Aanvulling €0,00
Kost Kees dus €563,94, als hij gaat werken, ten opzichte van uitkering

Kees vindt, dat hij door X als een hond behandeld wordt, en denkt erover om te stoppen met werken, totdat X het beslagvrije voet aanpast.

Wordt vervolgd.......

dinsdag 15 juli 2014

Wel graaien, maar fouten herstellen? Ho maar!

ING had, donderdag 10 juli, een storing met internetbankieren. Nadat ik enkele rekeningen had overgemaakt, even boodschappen doen, blijkt er geen geld meer op mijn rekening te staan.
ING had dus alle betalingen DUBBEL afgeschreven. Die fout hadden ze 's-avonds wel weer hersteld, op enkele betalingen na, die niet afgeschreven waren.
Dus je maakt die rekeningen alsnog (voor de tweede keer) over. Blijkt vrijdag daarna, dat juist die rekeningen 2 keer overgemaakt te zijn. Nu wil ING dat ik zelf mijn geld terug ga halen, bij die bedrijven. Het is toch hun fout, moeten hun het zelf toch oplossen?
Nu geven ze hun klanten zelfs de schuld van de storingen en de fouten, die zij zelf gemaakt hebben, en laten de klanten opdraaien voor de kosten! Ik heb maar een bijstandsuitkering, en het dubbel afgeschreven bedrag is voor mij wel een halve maand minder boodschappen doen.
Mocht je een achterstand hebben (verzekeringen, etc.), staan ze dezelfde dag nog bij je op de stoep, om hun geld te halen.

Nu weet ik hoe die fraudeurs aan hun geld komen. Tevens vraag ik mij af, hoeveel bonussen ze dit jaar weer uitkeren, voor de fouten die ze gemaakt hebben?

donderdag 3 juli 2014

Zwarte piet is kwetsend

Aldus de getinte medelander, die zich niet aan wil passen, aan de Nederlandse cultuur.
De Sinterklaasintocht met daarin een belangrijke rol voor Zwarte Piet is kwetsend voor de getinte medemensen. Dat had burgemeester Van der Laan van Amsterdam vorig jaar moeten meewegen bij de verstrekking van de vergunning voor de intocht, oordeelt de bestuursrechter in de hoofdstad.

'De rechter heeft op juridisch vakkundige wijze Zwarte Piet de nek omgedraaid,' zegt juridisch adviseur Frank King. Nog even, en dan heeft de getinte medelander het voor het zeggen, in Nederland.
Kunnen wij met ons allen niet, verkleed als zwarte Piet, aangifte doen wegens discriminatie, tegen deze rechtbank?

Zullen we nu ook maar het Keti Koti festival afschaffen, omdat de slavendrijvers dit discriminerend vinden?
Kunnen we de blanke vla niet uit de winkel halen, omdat dit discriminerend is voor een blanke?
Kunnen we de jodenkoeken niet afschaffen, omdat dit discriminerend is voor sommige gelovigen?
Moeten we nu ook zwart werken, zwart rijden, en zwart kijken aanpassen?
Moeten mijnwerkers nu ook verboden worden?

Het wordt tijd dat die zeurpieten de echte geschiedenis van zwarte Piet leren kennen!Moeten we de Sinterklaasliedjes nu ook aanpassen?

dinsdag 24 juni 2014

Mamma mia, hij doet het weer

Update 29-6 13:45:
Schooljongen (7) bestraft, wegens het nadoen van zijn idool, Suarez.
Zijn reactie: "Dat doen professionele voetballers ook".
Nu blijkt dat hij als jeugdspeler ook al actief was, als bijter.

Een toepasselijke VIDEO, die u zeker moet zien.

Update 26-6 16:50:
Luiz Suarez krijgt een schorsing voor 9 interlandwedstrijden, tevens mag hij 4 maand geen voetbalgerelateerde handelingen verrichten. Hieronder valt ook een stadionverbod, en een boete van €80.000.
Dit kost hem meer dan 20 wedstrijden. Mocht hij bij Liverpool blijven (er is belangstelling van Barcalona en Real Madrid). kost hem dit 9 competitieduels, en 3 Champions leaguewedstrijden. De Uruguayaanse voetbalbond gaat in beroep.
Eerder liet de Uruguayaanse president weten, achter Suarez te staan.

Update 25-6 23:45:
Door het bijtincident hebben al enkele van zijn sponsors te kennen gegeven, zich terug te willen trekken. Ze stellen onsportief gedrag niet op prijs. Het kan hem miljoenen gaan kosten, aldus Nigel Currie, directeur van het sportmarketingbureau Brand Rapport.

Update 25-6 20:15:
Luiz Suarez zal niet getuigen in het onderzoek van de FIFA. Indien hij schuldig word bevonden, kan hij een straf krijgen van minimaal twee wedstrijden, tot maximaal twee jaar schorsing.

Duidelijker kan niet

Update 25-6 13:00:
De Uruguayaanse voetbalbond en Suarez krijgen tot vanavond 22.00 uur (Nederlandse tijd) om te reageren op het gebeuren, waarna de FIFA het incident zal onderzoeken, en de nodige maatregelen zal nemen.
De eerste reactie van Suarez: "Zulke dingen gebeuren nu eenmaal." (Volgens mij was dit de derde keer al)
Zijn landgenoot, Lugano, valt hem bij: "Ik heb niets gezien, en jullie kunnen ook niets gezien hebben, want er gebeurde niets."
Tevens zei Lugano teleurgesteld te zijn, in Chiellini. "Het ergst van alles is zijn gedrag, een groot speler met enorme status, die huilend het veld verliet."

Chiellini, doet u mij maar een bord Chiellini. Ja het klinkt als een Italiaans pastagerecht, maar toch is het een voetballer. Tijdens de wedstrijd Italië - Uruguay had Luiz Suarez weer eens een hongerig gevoel, dat hij wel eens uitgebreid wilde gaan eten, bij een Italiaans fastfood restaurant.
Ook houdt Suárez van vissen: Al eerder had hij PSV'er Otman Bakkal beet, in zijn nek. Ook in dienst van Liverpool had hij 'losse' tandjes, en dacht hij een lekker hapje te hebben, aan Chelsea-verdediger Branislav Ivanovic.
Deze twee eetbuien leverde Suarez samen 17 wedstrijden schorsing op.
Hiermee heeft hij, voor het eerst in zijn hongerige carrière, een heuse hattrick gescoord.

foto RTL

De FIFA bijt zich nu vast aan het idee, om muilkorven in te voeren.

foto RTL

zondag 15 juni 2014

W.K. humor

Update (waarschijnlijk de laatste) 14-7, 1:10
Duitsland heeft de wereldbeker, en verstevigd zijn positie, met de meeste podiumplaatsen (12 keer: 4 keer wereldkampioen 4 keer 2e en 4 keer 3e).
Nederland komt met dit resultaat op de 6e plaats, met 3 verloren finales, en 1 keer 3e.
Messi is door de FIFA uitgeroepen tot beste speler, Müller en Robben werden 2e en 3e.
Neuer werd beste keeper, en Pogba beste talent (persoonlijk vind ik het jammer dat Alex Büttner niet mee deed, anders had ik nog wel willen zin, wie tot talent werd gekozen).
Topscorer werd Columbiaan James Rodrigues, die 6 keer het net trof.
Met 171 doelpunten, was dit het hoogste aantal doelpunten, dat we kregen te zein(2,67 doelpunt per wedstrijd)het hoogste aantal op een WK ooit.
In Zwitserland (1954) werd er gemiddeld meer gescoord, in minder wedstrijden, 140 uit 26 wedstrijden (5,38).
KNVB heeft Louis benoemd als lid van verdienste.
Van Gaal heeft zijn ambtstermijn afgesloten met 2 nederlagen, de strafschoppenserie tegen Argentinië niet meegerekend.
Zijn eerste wedstrijd begon hij op 15 augustus 2012, tegen België en verloor met 4-2. De laatste verlies was tegen Frankrijk, met 2-0.

Update 13-7, 10:30
Jasper Cillissen had gisteren zo weinig te doen, dat hij er even bij kon gaat zitten.Update 12-7, 0:00
In de 90'e minuut wisselt van Gaal, Clasie, voor Veltman, en voor de vorm mag Michel, die op dat moment, als enigste nog niet in het veld had gestaan, de laatste 3 minuten vol maken, als invaller voor Cillessen.

Update 10-7, 1:30
Arie Ribbens zong er ooit over: Braziliaanse nachten zijn lang, ze komen vaak langzaam op gang, ja maar dan, jammer dan?
Ook hier worden de machten steeds langer, door al die verlengingen (8 van de 14 wedstrijden, tot nu toe).
Helaas heeft oranje het niet gered, om in de finale te komen, mede door:
Robben: Vaak te zelfzuchtig.
Kuyt: Zijn voorzetten kwamen niet aan.
Krul: Geen enkele penalty gestopt.
Clasie: Wat moet je met iemand in het veld, die het hele toernooi nog niets heeft laten zien?
Of lag het aan de opmerkelijkste wissel, van het hele WK?: Lens er uit, Blind erin.

Hoe dan ook: Roy Orbison had het al voorspeld: It's over.

Update 9-7, 0:45
Duitsland heeft tijdens het WK nog even tijd gemaakt, om een oefenwedstrijd tegen een plaatselijke amateurclub te spelen. Duitsland won met 7-1
Tijdens deze wedstrijd kwam er ineens een stortbui opzetten. Hierdoor kwam er op de tribunes veel water te staan, waardoor de supporters tot aan hun enkels nat werden.
Het werd daarom ook een Brazielige wedstrijd.
Ondertussen zag men in Rio een wonder gebeuren

Update 8-7, 16:00
Cornervlag doet aangifte.
Hij zegt mishandeld te zijn, in de wedstrijd tegen Mexico, door Klaas-Jan Huntelaar. Als de Hunt schuldig wordt bevonden, kan hij rekenen op een forse schadeclaim. De Hunt heeft overigens nog niet gereageerd, op de beschuldiging.

bewijs

BREKEND:
In navolging van Veronica 'WK in lingerie', heeft RTL besloten om 'WK in boerka' uit te zenden. Hier alvast enkele deelneemsters.Update 5-7, 21:30
Opmerking door Bert van Marwijk: "Acht van de tien wedstrijden, winnen we van Costa Rica".
Heeft die man wel verstand van voetbal? Oranje speelt vandaag pas voor het eerst tegen Costa Rica.

Update 24 juni 23:10:
In Nederland zijn bij de Jumbo de juichpakken uitverkocht. In België hebben ze ook juichpakken. U raad het al: Ook uitverkocht.BREKEND: (Salvador) Eerste succes van oranje-speler beloond

Arjen Robben heeft na afloop van de wedstrijd tegen Spanje een diploma in ontvangst mogen nemen. Hij heeft in de wedstrijd aangetoond dat hij zijn veters zo goed kan strikken dat ze zo stevig vastzitten dat de commissie van de Vereniging Internationaal Veterstrik Associatie (kortweg: V.I.V.A.) vond dat dit direct na afloop van de wedstrijd moest worden beloond.Is it a bird? Is it a plane? It's Robin van Persie, die net een Red Bull achterover heeft geslagen.
Wil de echte Flying Dutchman opstaan,
nadat hij gescoord heeft?

De eerste grappen over Nederland-Spanje zijn er ook al.

donderdag 29 mei 2014

vervroegde kerst, dit jaar

Het ziet er naar uit dat het binnenkort weer kerstmis is. De rendieren zijn inmiddels al weer gesignaleerd.
De A31 in Friesland is daarom vanmiddag even afgesloten geweest.
De politie weet inmiddels wie de eigenaar is, en verzoekt hem zijn eigendommen af te halen, op het politiebureau.
De kerstman is overigens nog niet gesignaleerd.

dinsdag 20 mei 2014

E.U. verkiezingen op voorhand al frauduleus

UPDATE 25 mei 0:10
Veel PVV stemmers vertrouwen de voorlopige uitslag niet. Of dit terecht zal zijn, zou over ongeveer 24 uur moeten blijken.

UPDATE 24 mei, 20:15
In Roermond is blijkbaar al fraude gepleegd: Een man stemde twee keer, waarvan één keer uit volmacht, op dezelfde partij. Later is hij bij het stemmen tellen geweest, in hetzelfde lokaal waar hij gestemd had. Nu blijkt dat de patij waar hij op gestemd had, geen enkele stem te hebben gekregen. Waar zijn die twee stemmen gebleven?

De grootste winnaar van deze verkiezingen is de 'Ik stem niet' partij. Deze partij behaalde namelijk 63% van alle stemmen.

Op 22 mei mogen we gaan stemmen voor, of tegen de E.U., echter mag de uitslag niet eerder bekend gemaakt worden, dan 25 mei om 23.59 uur.
Dit feit zal doen vermoeden, dat er fraude gepleegd kan worden, ze hebben immers drie dagen de tijd, om de stemmen naar hun zin, te manipuleren.
Verder kunnen mensen die een dubbele nationaliteit bezitten van twee EU-landen, bij de verkiezingen voor het Europarlement twee keer hun stem uitbrengen. Dat is verboden, maar overheden kunnen op geen enkele manier controleren of mensen twee keer hebben gestemd. Lees verder

Tevens heeft Herman van Rompuy gezegd: "Ook al willen de mensen geen E.U., we doen het toch." Lees hierdinsdag 4 maart 2014

Carnaval afgelopen? Nee hoor.

Nu het Carnaval ten einde is, gaat men in de Krim nog rustig verder feesten. Volgens ooggetuigen, is het er drukker dan ooit, en de Carnavalisten denken er voorlopig niet aan, om naar huis te gaan. Opvallend is wel, dat de meesten verkleed zijn als militair.


Foto: Dumpert

maandag 24 februari 2014

Problemen met vliegtuig medaillewinnaars

Sochi: Het vliegtuig die de Nederlandse olympische sporters naar huis zou vervoeren, kampt met grote problemen.
Toen het vliegtuig op wilde stijgen, bleek het niet van de grond te kunnen komen, omdat het waarschijnlijk te zwaar beladen was.
Hierdoor moest een alternatieve oplossing worden bedacht.
In eerste instantie werd de mogelijkheid bekeken, of er een Antonov gehuurd kon worden, maar dit bleek te duur te zijn, voor het NOC*NSF, daar er bijna niets meer in kas zit.
Besloten werd om de sporters maar met 2 vliegtuigen naar huis te brengen. Het gewicht van de medailles zal over beide vliegtuigen verdeeld worden.
Vanwege deze vertraging, zal de huldiging ook worden verzet, en zal vanaf 18.30 op Nederland 1 te volgen zijn.


Foto: Metro

dinsdag 21 januari 2014

Nieuw onderdeel bij winterspelen

Sotsji: Nieuw onderdeel bij de winterspelen: synchroon poepen!
Bij dit onderdeel is het de bedoeling, om de meeste, en de grootste sneeuwballen achter zich neer te leggen. Natuurlijk zijn er regels aan verbonden. Er zijn per team, twee deelnemers, en de tijd dat de tweede deelnemer doorspoelt, is de eindtijd.
Ze moeten dan wel (ongeveer) hetzelfde figuur achter zich neer hebben gelegd
Of er Nederlandse deelnemers zijn, is nog niet bekend.zondag 19 januari 2014

Vrijheidsbeeld gearresteerd

Uit anonieme bronnen is vernomen, dat in New York het Vrijheidsbeeld is gearresteerd.
Hij zou hebben geprotesteerd, tegen de regering die de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, en andere vrijheden wil afschaffen.
Vlak voor zijn arrestatie heeft hij nog gezegd: "Wij leven in een vrij land, en niet in een politiestaat."

Zodra er meer nieuws is, laten wij het weten.

donderdag 16 januari 2014

Onmenselijk

Sinds maandag 16 december heb ik geen werk meer. Aangezien ik 6 weken te kort kom, om voor WW in aanmerking te komen, ben ik dus genoodzaakt om bijstand aan te vragen.
Nu ben ik al enige keren daar op gesprek geweest, en heb al mijn gegevens (bankafschriften van de laatste 3 maanden, inkomstenverklaringen, etc.) die men van mij vroeg, achtergelaten.
Zo had ik 14 januari ook weer een gesprek, met iemand die de beslissing moet nemen, of ik wel/geen bijstand krijg.
Aangezien ik al 4 weken geen geld meer heb, heb ik om een voorschot gevraagd. Waarop ik als antwoord kreeg: "4 weken na 14 januari kan ik een voorschot krijgen."
Toen heb ik haar gevraagd: "Kan ik mijn rekeningen met lucht betalen?" Nee dat kon ik niet, en zij ook niet, maar regels zijn regels.

Nu ben ik dus van plan, om al mijn rekeningen, voor betaling, bij hen neer te legen, inclusief eventuele extra (aanmaning/incasso/deurwaarders)kosten!
Ook ga ik aangifte doen, tegen deze onmenselijke behandeling, wegens schending van de mensenrechten!

Hebben ze niet in de gaten, dat ze mij slapeloze nachten bezorgen?

Lees ook: Waarom

Wordt vervolgd.....

donderdag 5 december 2013

Storm

Hedenmiddag heeft Sinterklaas aangekondigd, dat pakjesavond dit jaar, vanwege de weersomstandigheden niet doorgaat. Hij is bang dat hij bij sintkracht 10 van het dak afwaait!
Ik heb al staan zingen: "Daar wordt op de Maan geklopt, wie zal dat zijn?" Het was de sint die van het dak gewaaid was.

De N.S. heeft aangekondigd, geen treinen meer te laten rijden, ze zijn bang dat de treinen van de rails waaien.

Mijn buren hebben ook al stormschade gemeld.


Mijn auto heeft het ook al niet overleeft.


Doordat twee vrachtauto's, van concurrerende bedrijven, met elkaar in botsing kwamen, is de A12 ter hoogte van Utrecht, tot nader order gestremd. Het verkeer wordt omgeleid. De toedracht van dit ongeval wordt nader onderzocht.

UPDATE: Zojuist is het bericht binnengekomen, dat op de plaats van het ongeval, honderden mensen zich hebben verzameld, om feest te gaan vieren (gratis drank).

woensdag 4 december 2013

Horen, zien en.........

Voor altijd het zwijgen opgelegd?

Op 30 november bereikte ons het nieuws, dat 2 fast 2 furious acteur Paul Walker bij een auto ongeluk om het leven kwam. Maar was het wel een ongeluk?
Graag zou ik beelden willen zien, die vanaf de andere kant genomen zijn. Deze beelden geven een onvolledig verhaal, omdat de bomen het zicht belemmeren.

Aan deze foto te zien, lijkt het mij (ik hoop dat ik het mis heb) meer op een bomaanslag!Verteld u mij eens: Hoe kan het dat bij een frontale aanrijding, afgezien van de aanrijd schade, de voorkant nog bijna geheel in tact is, terwijl er van de achterkant bijna niets meer over is? Bovendien zou de auto pas na een minuut in brand gevlogen zijn.
Waarom is de auto bijna geheel uitgebrand, op de voorkant na, en heeft de boom geen brandschade?

Het AD vermeld: Het onderzoek naar de crash is nog altijd in volle gang. Het autopsierapport van beide slachtoffers is klaar, maar wordt nog geheim gehouden in belang van het onderzoek. Officieel zijn Walker en Rodas dan ook nog niet aangewezen als de slachtoffers van dit ongeluk.
Lijkt mij ook logisch, hoe kun je de slachtoffers uit het wrak, nu nog herkennen?

Een anoniem Bron zou gezegd hebben: "'Fast and Furious' Acteur Paul Walker, 40, en een andere persoon kwamen om het leven bij een auto-ongeluk in Valencia. Paul Walker en zijn vriend werden gedood kort nadat ze een samenzwering ontdekt hadden die de slachtoffers van Tyfoon Haiyan leveren met een prototype permanente anticonceptie medicijn verborgen in medische benodigdheden en voedselhulp. Ze hadden een vernietigend opname en ze waren op weg naar hun rendez-vous, met een bondgenoot die hen zou hebben geholpen in contact te komen met de juiste mensen. Blijkt dat ze werden verraden en de remmen van hun auto defect raken bij een bepaalde snelheid."

Bron:
A truth soldier
Chemtrails in our skies

woensdag 4 september 2013

Geachte heer Rutte,

En de rest van het kabinet,

Bij deze zeggen wij (burgers der Nederlanden) u het voltallige Kabinet Rutte 2 uw ontslag aan, per 1-10-2013.
Dit doen wij na herhaaldelijke wanprestaties uwerzijds en schending van de burgerrechten/mensenrechten.
U bent inmiddels herhaaldelijk gewezen door de burger op uw falend beleid en het falen binnen uw werkzaamheden.
Onder uw bewind verliezen duizenden werknemers hun baan.
Duizenden mensen leven in armoede.
Vele mensen/bedrijven verkeren in staat van faillissement onder uw bewind.
U doet niets om dit alles op te lossen.
In tegendeel, u wakkert de crisis aan door uw "bezuinigingen" en de zeer zware lastenverzwaringen voor de burger.
U pleegt meineed elke maal dat u de mond los doet en verteld over uw plannen om ons te "redden".
Schending van de mensenrechten worden op grote schaal gepleegd door wetsvoorstellen in te trekken inzake de zorg en door de zorg compleet uit te kleden en in andere zaken.
U bent herhaaldelijk gewezen op uw gebreken in deze maar hebt verzuimd deze naar behoren op te lossen.
Kortom, wegens de herhaaldelijke wanprestatie, word u ontslag aangezegd per 1-10-2013.
Wij (het Nederlandse volk) verwacht dat u voor die tijd uw functie zult neerleggen en uw ontslag aanbied aan de Koning der Nederlanden.

Nieuwe verkiezingen zal het alternatief zijn.
Deze verkiezingen dienen voorzien te zijn van nieuwe regels.
Namelijk:
Een derde van uw verkiezingsprogramma dient vast te staan en niet onderhandelbaar te zijn. Dit waarborgt uw eerlijkheid naar de kiezer.
De nieuwe Minister President zal middels een stemming door het volk gekozen worden.
Deze vormt vervolgens zijn Kabinet.
Elk belangrijk besluit wat het gehele land aangaat zal middels een bindend referendum voorgelegd gaan worden aan het volk der Nederlanden.
Wijzigingen binnen het belastingstelsel en het zorgstelsel kunnen enkel en alleen middels een referendum veranderd worden.
Het kabinet zal door het volk ontslagen kunnen worden, zij zijn immers uw werkgever. Het kabinet wordt immers gekozen/aangesteld, door het volk. Zonder verkiezingen, heeft het kabinet geen werk.
Het nieuwe Kabinet verplicht zich tot integriteit en vermindering van salaris en vergoedingen met 50%.
Indien de bevolking de broekriem aan moet halen dan geld dat uiteraard ook voor het Kabinet.
Dit in het kader der solidariteit.

Leden van het Koninklijk Huis leveren ook de helft van hun zeer riante inkomen in en gaan belasting betalen net als elke andere Nederlander.
Kortom, gelijke rechten en plichten voor een ieder.

Met vriendelijke groet,

Het volk der Nederlanden.

P.S.: Indien u de brievenbusfirma's met 1% gaat belasten, levert u dit 80 miljard per jaar op. Voor die 80 miljard kunt u veel leuke dingen doen, voor het volk!

P.P.S: Indien een werknemer slecht presteert, zal hij door zijn werkgever ook ontslagen worden.

zondag 1 september 2013

Het nieuws voor vandaag

Vacatures:

Een oogarts, om Rutte te laten inzien, waar hij mee bezig is.
Een wiskundeleraar, om het kabinet te leren rekenen.
Een tovenaar, die weer een (glim)lach op de gezichten van het volk tovert.
Een elektricien, die de stroom uitschakelt, om de stekker veilig uit het kabinet te trekken.
Een timmerman, om een deugdelijk kabinet in elkaar te knutselen.
Een metselaar, om het land weer op te bouwen.

Sollicitaties kunt u richten, aan de koning.

Bezuinigingen:

Er is besloten om volgend jaar €100 miljoen te gaan bezuinigen, omdat Rutte dit bedrag aan de Spaanse banken wil geven, die daarmee een voetballer, bij Real Madrid, willen sponsoren.

Snelheidsduivel:

Damascus,
De politie heeft in Damascus een snelheidsmaniak aangehouden. Hij zou de toegestane snelheid met 750 km hebben overschreden. Zijn excuus was, dat hij achtervolgd werd, door raketten.Opsporing verzocht:

Hij is voor het laatst gezien, aan de hemel. Hij heeft een geel uiterlijk, en straalt veel warmte uit.
Hij luistert naar de naam: Zon.
Heeft u hem gevonden, neemt u dan contact op, met het K.N.M.I..

Het weer:

De verwachting voor komende week.

donderdag 29 augustus 2013

Gifgasaanval op Syrië?

Was het wel een gifgasaanval, of was het in scene gezet?

Onze complimenten voor top-journalist Arnold Karskens, die gisteren bij Knevel & vdBrink de knuppel keihard in het hoenderhok smeet.. Toon nou in hemelsnaam eerst aan dat er keihard bewijs is dat het regime van Assad deze aanvallen heeft uitgevoerd en er niet een toneelstuk wordt opgevoerd..! Mensen, mensen, wat lijkt het toch allemaal vreselijk op het hebben van een bord voor de kop.. Of is het een spiegel die we geraffineerd voorgeschoteld krijgen..?! Is het onze woede die we gaan kanaliseren, dáár naar waar de valse-vlag-leperiken die woede willen hebben..? Het verhaal is zó simpel en zó geraffineerd, dat het de volledige aandacht van ieder mens vergt om er niet in te trappen en IN HET MIDDEN te blijven, zonder oordeel.. Dát is wat deze dappere Arnold Karskens ons in ieder geval perfect laat zien..!

Karskens: Geen bewijs voor gifgasaanval in Syrië!

“Waarheid is het eerste slachtoffer van oorlog”
2013 WantToKnow.nl/.be

Arnold Karskens‘ Uit de beelden die nu naar buiten komen uit Damascus kun je niet concluderen dat daar een gifgasaanval heeft plaatsgevonden.’ Dat zei oorlogsverslaggever Arnold Karskens in het praatprogramma van Andries Knevel en Tijs Van den Brink. Karskens schreef eerder een boek over gifgasaanvallen en is net deze week teruggekeerd uit Syrië. ‘Ik ken de beelden van de gifgasaanval in Halabja in ’88 en ik heb ook met overlevenden daarvan gesproken. Wat je daar ziet is dat mensen gestorven zijn met verkrampte gezichten, als in doodsstrijd. Dat zie je niet in Damascus.’

De oorlogsverslaggever vraagt zich ook af waar de beelden van vandaag blijven. ‘Op tv zie ik alleen de beelden van afgelopen nacht. Maar waar zijn de straten vol met lijken? In Halabja rende iedereen naar buiten, bij de gifgasaanval. En waarom zie ik telkens dezelfde man op tv praten?’

Karkens wijst er ook op dat het wel heel dom zou zijn als Assad juist nu er een VN-delegatie van inspecteurs aanwezig is, een gifgasaanval uit te voeren. ‘Deze beelden komen vooral de oppositie goed uit. Wat ik wel heb geleerd: Waarheid is het eerste slachtoffer in een oorlog.’

Lees verder bij de bron: Want to know

Dit filmpje op Youtube bewijst dat de slachtoffers slechts acteurs waren.

Bereidt je dus maar vast voor op de derde wereldoorlog, die al in 1871! stond gepland. Lees hier.

woensdag 26 juni 2013

Het geld moet rollen

Was er in april niet een meneer, die heeft gezegd: "Nederlanders moeten meer geld uitgeven (door auto's of huizen te gaan kopen), om de economie weer aan te zwengelen."?
Dit werd gisteren nog even bevestigd, door zijn collega.
Nu blijkt, dat een van hen, een auto rijdt van €3500. Wat mij betreft, mogen deze heren zelf eens het goede voorbeeld geven.
Nu heb ik Beide heren een brief geschreven:

Geachte heren Rutte, en Samsom,

Om gehoor te geven, aan uw verzoek, ben ik heden bij mijn bank binnen gelopen, om een hypotheek aan te vragen.
Op basis van mijn inkomen, heb ik laten berekenen, dat ik hooguit €10.000 aan hypotheek kon krijgen.
Dit is te weinig, om een huis te kopen.
Het voor mij zinloos, om voor een paar maanden een huis te kopen, daar mijn WW-uitkering ten einde loopt.
Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen, zal ik toch eerst mijn huis moeten verkopen, om daarvoor in aanmerking te komen.
Ziet u heren, dat het niet voor iedere Nederlander is weggelegd, om aan uw verzoek te voldoen!Beste Mark,

Ik deel u deze foto, omdat ik een interessant voorstel heb.
Jij wil dat er geld uitgegeven wordt.
Mijn voorstel: Jij betaald voor ons de zonnebank, wij betalen voor jou de voedselbank.
Misschien een beter voorstel: Jij betaald voor ons een vliegreis, naar Spanje, Griekenland, of enig ander land die het financieel moeilijk heeft. Hiermee sla je drie vliegen in een klap: Je maakt het volk blij (vakantie), je maakt het kabinet blij (er wordt geld uitgegeven), en je steunt die 'arme' landen.